Agenda
05 August 2020
M
S
S
R
K
J
S
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Denah SMK N 2 Bandar Lampung

Titik Koordinat Google Maps :(klik titik kordinat >) -5.364155,105.245946

Kondisi Ruang :

R.Teori
1. R.Teori 1-6
2. R.Teori 7-11
3. R.Teori12-14
4. R.Teori15-17
5. R.Teori18-20
6. R.T.Gambar

R. Umum
1. R. Kantor
2. R.Aula
3. Mushola
4. R. UKS
5. R.Koperasi

 
 R.Praktek
1. Lab.TKJ
2. Lab.K.Batu
3. Lab.K.Kayu Mesin
4. Lab.MR.Mesin
5. Lab.T.Mesin
6. Lab.TAV
7. Lab.Survei
8. Lab.Listrik
9. Lab.KKPI
10.Lab.Otomotif
R. U.Produksi
1. Bkl.AHASS
2. Lab. Zyrex
3. R. LPTK Kom
SARANA PUSAT LAYANAN TIK / AKSES INTERNET